Skolas padome – Aktualitātes

16. janvārī tika sasaukta Misas vidusskolas padomes sanāksme, kura bija kupli apmeklēta. Viens no darba kārtības jautājumiem bija skolas padomes priekšsēdētāja pārvēlēšanas un jaunā skolas padomes sastāva apstiprināšana. Līdzšinējai skolas padomes priekšsēdētājai Vija Spalvai, pēc  reglamenta, beidzās  ievēlēšanas termiņš, kurš sakrita arī ar meitas pamatizglītības iegūšanu. Aizklātā balsojumā par skolas padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts divu skolēnu tēvs Jānis Miklaševičs un vietnieku – 8. klases skolnieka mamma Liena Jaunzeme. Teicām paldies Vijai par atbalstu skolai šajā sadarbības laikā  un sveicām viņas darba turpinātājus. 7 pedagogus skolas padomei izvirzīja pedagoģiskā padome, bet 4 skolnieku kandidatūras –  skolēnu dome.

Jaunā padome darbu sāka ar  skolas padomes reglamenta grozījumiem un papildinājumiem, kuri stāsies spēkā ar 2020. gada 1. septembrī. Aktīva diskusija izvērtās par 2. darba kārtības jautājumu – par skolēnu dienasgrāmatām, kā vecāku un skolas saziņas līdzekli. Tika izvērtēta tās efektivitāte, jo šobrīd pieejamie e-klases pakalpojumi dublē šo informāciju.  Apkopojums no e-klases  lika secināt, ka informāciju aktīvi izmanto tikai 50% vecāku un  tikpat arī skolnieku. Tika nolemts rīkot vecāku aptauju par šī dokumenta nozīmi saziņai un iespējām ikvienam vecākam strādāt ar šo elektronisko dokumentu. Lēmums par grozījumiem Skolas iekšējās kārtības noteikumos, kas saistīti ar skolēnu dienasgrāmatām, tiks pieņemts balstoties uz vecāku un pedagogu redzējumu un iespējām izmantot e-klasi. Tika pārrunāts arī par iespējamo vecāku apmācību e-klases informācijas efektīvai izmantošanai, ko varētu nodrošināt skola.

Skolas direktore informēja padomi par aktualitātēm un uzdevumiem skolai, kas saistīti ar juridiskā statusa maiņu, lai  jaunajā mācību gadā darbu uzsāktu kā Misas pamatskola. Pie tējas tases valdīja pozitīvs noskaņojums un atvērtība ideju apmaiņai par dažādiem skolas darbības jautājumiem. Paldies visiem vecākiem, pedagogiem, skolniekiem (ne tikai tiem, kuri padomē), kuriem rūp skolas attīstība, kuri bagāti idejām un gatavi līdzdarboties, lai tās realizētu un Misas skolu joprojām redz kā perspektīvu izglītības iestādi gan Vecumnieku  novadā, gan kā izglītības, kultūras un sporta centru  Misas ciematā.

                                                                              Uz sadarbību, Anna Balgalve

Cienījamie vecāki!

Paldies tiem, kuri izmantoja Vecāku nedēļas ietvaros piedāvātās iespējas – vērot savu bērnu mācību procesā, interešu izglītības nodarbībās, labāk izprast savu bērnu un runāt par neizprotamo vecāku skolas nodarbībā.

1. februārī tika sasaukta Skolas padomes sanāksme, kurā tika iepazīstināti ar pārskatu par 2018. gada budžeta izlietojumu, 2019. gada budžetā plānotajiem izdevumiem. Mācību pārzine sniedza pārskatu par pirmā semestra mācību darba rezultātiem. Tika pārrunāti ar skolas ikdienas darbu saistīti jautājumi. No skolas padomes tika saņemti šādi ierosinājumi:

  • mainīt mobilo tālruņu lietošanas nosacījumus skolā;

  • izvērtēt jautājumu par skolēnu dienasgrāmatu lomu, kā saziņas līdzekli starp skolu un vecākiem.

Lai noskaidrotu visu vecāku viedokli par šiem ieteikumiem, tiks rīkota vecāku aptauja ar e-klases starpniecību. Būsim aktīvi sava viedokļa paušanā!

Direktore Anna Balgalve

 

Cienījamie Misas vidusskolas padomes pārstāvji!

Šā gada 22. martā , pl. 16.30, aicinu uz tikšanos!

Sarunas jautājumi:

-par 2018. gada plānoto un apstiprināto skolas budžeta tāmi ( grāmatvede B. Seikstule);

– par izglītojamo mācību darba veiksmēm un pilnveidojamām jomām (direktores vietniece D. Starta);

– par Vecumnieku novada Izglītības attīstības koncepcijas izstrādi (direktore) ;

– par Vecumnieku novada Domes lēmumu par 10. klases atvēršanu novada vidusskolās(direktore);

– dažādi ar skolas darbu un ikdienu saistīti jautājumi.

Gaidīsim!