ARHĪVS

 

Eko skolas darba plāns 2016./2017. m.g.

N.p.k. Veicamais pasākums Laiks Atbildīgais Piezīmes
1. Vides izvērtējums. Prioritāro jomu noteikšana. Veicamo uzdevumu noteikšana. Vides kodeksa izstrādāšana Septembris- oktobris I.Soma

Eko padome

Eko padome, klašu audzinātāji un skolēni izsaka priekšlikumus
2. Darba plāna apspriešana Oktobris I.Soma

Eko padome

 

3. Darba plāna apspriešana skolas metodiskajā padomē un tā pievienošana skolas attīstības plānam. Oktobris I.Soma
4. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde 10.,11. klašu skolēniem Visu māc. gadu Darba vadītāji Darbus iesniedz janvārī, darbu aizstāvēšana februārī.
5. Klašu audzinātāju stundu plānojums

  1. Veselīgs dzīvesveids
  2. Veselīga pārtika
  3. Dienas režīms. /Vācam makulatūru!
  4. Darbs – veselīga dzīvesveida veicinošs faktors
  5. Daba ārstē ( tējas utt.)
  6. Vācam makulatūru! Akcijas mēnesis
  7. Zemes stunda. Ūdens diena.
  8. Mežs mums apkārt.
  9. Gada izvērtējums. Ko esam paveikuši šogad?
Vienu reizi mēnesī. Klašu audzinātāji Vides filmas un citi izziņas materiāli.
6. Ekoskolu rīcības diena. Novembrī. Eko padome
Enerģija un ūdens
8. Zemes stunda Marts Klašu audzinātāji
9. Eko diena Marts Eko padome

Iluta Soma

Piedalās sadraudzības ekoskolas
Atkritumi
10. Bateriju vākšanas konkurss Visu māc. Gadu I. Soma
11. Makalatūras vāksanas konkurss Visu māc. Gadu I.Soma un 12.kl.
12. Akcija „ Vācam makulatūru, baterijas un spuldzes!” Novembris

Februāris.

1.    – 12. klase

Klašu audzinātāji

13. Elektropreču vākšanas konkurss Visu māc. Gadu I.Soma

Ekopadome

Skolas vide/ apkārtne
14. Talkas skolas apkārtnē

Lielā talka

Aprīlis

Maijs

1.- 12. klase

Skolotāji

15. Miķeļdienas kompozīcijas no dabas materiāliem. Septembris 3.-9. klase

Klašu audzinātāji

16. Lieldienu kompozīcijas. Marts-aprīlis I.Soma

1.-9.klase

17. Ziemassvētku rotājumi klasē un skolā.

 

Decembris. 1.-12. klase

Kl. audzinātāji

18. Turpināt veidot Eko eglītes. Decembris. 1.-12. klase

Klašu audz.

Veselīgs dzīves veids
19. Pašu gatavotu ēdienu tirdziņš. Novembris 1.-12.klase

Klašu audz.

20. Sporta diena. Olimpiskā nedēļa. 17.09-23.09. Skolotāji
21. Republikas sporta tūrisma sacensības 22.10.-23.10. I. Vaisjune Tūrisma pulciņš.

Ekopadome un vidusskolēni. Jaunsargi.

22. “Veselīgs dzīves veids” mācību stundās Janvāris Skolotāji
23. “Dzīvo vesels!” diena. Aprīlis Skolotāji
Mežs
24. Meža dienas Aprīlis 1.– 9. klasei

Klašu audzinātāji

Sabiedrības informēšana un izglītošana par ekoskolas aktivitātēm
25. Skolas eko stends

Skolas mājas lapa

Skolas avīze „ Skolas acs”

Vecumnieku novada avīze

Bauskas Dzīve

 

Visu māc. gadu Eko padome

I. Soma

 

Sagatavoja: Iluta Soma