KONTAKTI

Direktore:

Anna Balgalve

tālr. 29488239

Direktores vietniece izglītības jomā:

Valija Vaina

tālr. 29269344

Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos:

Ludvigs Indreļuns

tālr. 26485263

e-pasts: misa.vssd@gmail.com

Lietvedības sekretāre:

Agita Dreimane

tālr. 29241014

e-pasts: misa.skola@vecumnieki.lv

Galvenā grāmatvede:

Biruta Seikstule

tālr. 63976852, 26525933

Datorsistēmu tehniķe:

Guna Gasjūne-Pavāre

tālr. 63976862

Pirmsskola:

Struktūrvienības vadītāja: Ramona Ponomarenko

Metodiķe: Ilona Zariņa

tālr. 28354097


Rekvizīti:

Misas vidusskola

Reģ. Nr. 90000033335

“Misas vidusskola”, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906

A/S SEB banka kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV78UNLA0029700130835