KONTAKTI

Direktore:

Anna Balgalve

tālr. 29488239

Direktores vietniece izglītības jomā:

Dita Starta

tālr. 26149261

Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos:

Ludvigs Indreļuns

tālr. 

Lietvedības sekretāre:

Agita Dreimane

tālr. 63976862, 29241014

e-pasts: misa.skola@vecumnieki.lv

Galvenā grāmatvede:

Biruta Seikstule

tālr. 63976852, 26525933

Pirmsskola:

Struktūrvienības vadītāja: Valija Vaina

Metodiķe: Ramona Ponomarenko

tālr. 28354097


Rekvizīti:

Misas vidusskola

Reģ. Nr. 90000033335

“Misas vidusskola”, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906

A/S SEB banka kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV78UNLA0029700130835