Ekoskola – Darba plāns

Ekoskolas tēma 2018./2019. mācību gadā – pārtika.

Ekoskolas kodekss – Uz šķīvja uzliec tik, cik vari apēst! Nepārspīlē un neradi pārtikas atkritumus! Es izvēlos veselīgu pārtiku!

Ekoskolas  darba plāns  2018./2019. m.g.

N.p.k. Veicamais pasākums Laiks Atbildīgais Piezīmes
1. Vides izvērtējums. Prioritāro jomu noteikšana. Veicamo uzdevumu noteikšana. Vides kodeksa izstrādāšana Septembris- oktobris AIvanovska

Ekopadome

Ekopadome, klašu audzinātāji un skolēni izsaka priekšlikumus
2. Darba plāna apspriešana Oktobris A. Ivanovska

Ekopadome

 

3. Darba plāna apspriešana skolas metodiskajā padomē un tā pievienošana skolas attīstības plānam. Oktobris A. Ivanovska
4. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde 11. klašu skolēniem Visu māc. gadu Darba vadītāji Darbus iesniedz janvārī, darbu aizstāvēšana februārī.
5. Ekoskolu rīcības dienas Novembrī. Ekopadome
6. Ekoskolu ziemas forums Februārī A. Ivanovska.
Pārtika
7. Metodisko apvienību pasākumi

 

Metodiskajās nedēļās MK vadītāji
8. Pārtikas tēma mācību stundās Oktobris-novembris Ekopadome
9. Putras diena 1., 2. klasē Oktobris A. Ivanovska

N. Šabanoviča

Enerģija un ūdens
10. Zemes stunda Marts Klašu audzinātāji
11. Ūdens kā pārtikas sastāvdaļa. Marts Ekopadome

A. Ivanovska

Atkritumi
12. Bateriju vākšanas konkurss Visu māc. gadu A. Ivanovska
13. Makulatūras vākšanas konkurss Visu māc. gadu A. Ivanovska
14. Akcija „ Vācam baterijas!” Decembris 1.    – 12. klase

Klašu audzinātāji

 

 

 

15. Akcija „ Vācam makulatūru!” Februāris 1.– 12. klase

Klašu audzinātāji

16.  “Veco lietu otrā dzīve”. Novembris-decembris Projekta koordinatori Plastmasas maisiņu aizstāšana ar auduma maisiņiem.
Skolas vide/ apkārtne
17. Talkas skolas apkārtnē

Lielā talka

Aprīlis

Maijs

1.- 12. klase

Skolotāji

18. Miķeļdienas kompozīcijas( mandalas) no dabas materiāliem. Septembris 3.-9. klase

Klašu audzinātāji

19. Ziemassvētku rotājumi klasē un skolā.

 

Decembris. 1.-12. klase

Klašu audzinātāji

20. Lieldienu kompozīcijas. Marts-aprīlis A. Ivanovska

1.-9.klase

 

 

 

Veselīgs dzīves veids
21. Pašu gatavotu ēdienu tirdziņš. Novembris 1-4.klase

Klašu audzinātāji

22. Olimpiskā  diena 21.09. Skolotāji
23. Republikas sporta tūrisma sacensības “Rudens kauss” 20.10.-21.10. I. Vaisjune Tūrisma pulciņš.

Ekopadome un vidusskolēni. Jaunsargi.

24. Tūristu pārgājiens Oktobris I. Vaisjune, tūrisma pulciņš.
25. Akcija “Lielā konservēšana”. Oktobris, novembris Mājturības skolotāji
26. Piparkūku cepšanas nedēļa 10.12. – 14.12. 1.-12.klase

Klašu audzinātāji

27. Lieldienu olu krāsošana ar dabas materiāliem. 15.04-18.04 1.-12.klase

Klašu audzinātāji

Mežs
28. Meža dienas Aprīlis 1.– 9. klase

Klašu audzinātāji

29. Mammas dabas meistarklase Visu mācību gadu 1.-4.klase

Klases audzinātāji

30. Putnu vērošana Visu mācību gadu 2..klase

Klases audzinātāja

Sabiedrības informēšana un izglītošana par ekoskolas aktivitātēm
31. Skolas eko stends

Skolas mājas lapa

Skolas avīze „ Skolas acs”

Vecumnieku novada avīze

Bauskas dzīve

 

Visu māc. gadu Ekopadome

A. Ivanovska