Kārtības

Kārtība par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu Misas vidusskolā

 

Izglītojamo stimulēšanas un motivēšanas kārtība Misas vidusskolā

 

Izglītojamo  mācību sasniegumu attīstības dinamikas uzskaites un izvērtējuma kārtība Misas vidusskolā

 

Kārtība, kādā Misas vidusskolas teritorijā uzturas nepiederošas personas

 

Iekšējās kārtības noteikumi Misas vidusskolā

 

Ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtība Misas vidusskolā

 

Sporta zāles un sporta laukuma iekšējās kārtības noteikumi Misas vidusskolā