Galvenās darba prioritātes

 Misas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu galvenie darba uzdevumi

2018./19. mācību gadā

 

  1. Pakāpeniskas pārejas uz kompetenču pieeju mācību procesā uzsākšana.
  2. Izglītojamo vispusīgas attīstības sekmēšana, ievērojot viņu vajadzības, spējas  un pieredzi.
  3. Izglītojamo veselības nostiprināšana, fiziskās attīstības sekmēšana, pašapkalpošanās iemaņu attīstīšana.
  4. Nacionālās identitātes apzināšanās un patriotisko jūtu sekmēšana.
  5. Izglītojamo zinātkāres, patstāvības,  radošās  darbības veicināšana, pētnieciskās un praktiskās darbības prasmju attīstīšana.
  6. Pirmsskolas skolotāju profesionālās pilnveides sekmēšana, komandas darba aktualizēšana.
  7. Pozitīvas sadarbības veicināšana ar izglītojamo ģimenēm – vecāku līdzdalības paplašināšana pedagoģiskajā procesā un dažādos pasākumos.
  8. Pedagogu savstarpējās sadarbības pilnveidošana, labās prakses pieredzes apmaiņas īstenošana, akcentējot darbošanos āra vidē.
  9. Saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana.