Galvenās darba prioritātes

Misas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu

Galvenās darba prioritātes

2019./20.m.g.

 

 1. Īstenot kompetenču pieejas mācību procesā uzsākšanu, veicot izmaiņas izglītojamo vērtēšanā, mācīšanas pieejā un realizējot caurviju “pašvadīta mācīšanās”.
 • Mēneša plānu un dienas plānu veidošana;
 • Aktivitāšu centriņu ieviešana un regulāra papildināšana, balsoties uz mēneša tēmu;
 • Izglītojamo iknedēļas vērtēšana, balsoties uz sasniedzamajiem rezultātiem;
 • Pašvadītas mācīšanās caurvijas ieviešana ikdienā, mācoties ievērot dažādus noteikumus, atpazīstot un regulējot savas emocijas, pārvaldot savu uzvedību, mācoties plānot savas darbības soļus noteiktā secībā un pabeidzot iesākto, spēt sevi novērtēt, pastāstot par padarīto.

 

 1. Sekmēt mācību procesa kvalitātes paaugstināšanu, radot apstākļus pedagogu kompetenču pilnveidei, savstarpējai sadarbībai un pieredzes apmaiņai iestādē un ārpus tās.
 • Pieredzes apmaiņa rotaļnodarbību vadīšanā grupu starpā;
 • Semināri un kursi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanai;
 • Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Vecumnieku novada pirmsskolas jomas koordinatoru un novada pirmsskolas izglītības grupām;

 

 1. Turpināt pilnveidot sadarbību ar izglītojamo ģimenēm.
 • Izstāžu, radošo darbnīcu veidošana;
 • Vecāku sapulces;
 • Tematiskās pēcpusdienas;
 • Ekskursijas un pārgājieni;
 • Individuālas tikšanās ar vecākiem un izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem, lai pārrunātu izglītojamā sasniegumus;

 

 1. Sekmēt izglītojamo valodas attīstību visās vecuma grupās.
 • Valodas prasmju attīstīšana: klausīšanās, runāšana, lasīšana, rakstīšana, atbilstoši vecuma posmiem un bērna individuālai attīstībai;