Galvenās darba prioritātes

Misas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu galvenie darba virzieni

2016./17. mācību gadā

  1. Kvalitatīvas pirmsskolas izglītības nodrošināšana visiem izglītojamajiem, īpašu uzmanību pievēršot valodas attīstībai.
  2. Izglītojamo veselības nostiprināšana, fiziskās attīstības sekmēšana, pašapkalpošanās iemaņu attīstīšana.
  3. Izglītojamo zinātkāres, patstāvības,  radošās  darbības veicināšana.
  4. Vecāku līdzdalības paplašināšana pedagoģiskajā procesā un dažādos pasākumos.
  5. Pedagogu savstarpējās sadarbības pilnveidošana, labās prakses pieredzes apmaiņas īstenošana, organizējot atklātās rotaļnodarbības.