Galvenās darba prioritātes

Misas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu galvenie darba virzieni

2017./18. mācību gadā

  1. Kvalitatīvas pirmsskolas izglītības nodrošināšana visiem izglītojamajiem, īpašu uzmanību pievēršot valodas attīstībai.
  2. Izglītojamo veselības nostiprināšana, fiziskās attīstības sekmēšana, pašapkalpošanās iemaņu attīstīšana.
  3. Izglītojamo zinātkāres, patstāvības ,  radošās  darbības veicināšana, pētnieciskās un praktiskās darbības prasmju attīstīšana.
  4. Pirmsskolas skolotāju profesionālās pilnveides sekmēšana.
  5. Pozitīvas sadarbības veicināšana ar izglītojamo ģimenēm – vecāku līdzdalības paplašināšana pedagoģiskajā procesā un dažādos pasākumos.
  6. Pedagogu savstarpējās sadarbības pilnveidošana, labās prakses pieredzes apmaiņas īstenošana, organizējot atklātās rotaļnodarbības, akcentējot āra rotaļnodarbības.
  7. Saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana .