Pirmsskola – Iekšējās kārtības noteikumi

 

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

PIRMSSKOLĀ

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas

likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un

 Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumu

 Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.5.apakšpunktu

 

 

 

 1. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Misas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu (turpmāk – Iestāde) iekšējās kārtības noteikumi ir izdoti, ievērojot Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1338 ”Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumus Nr.277„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”, 2010.gada 24. novembra iekšējos noteikumus ”Pirmsskolas izglītojamo uzņemšanas kārtība Vecumnieku novada izglītības iestādēs” un Misas vidusskolas nolikumu (turpmāk – noteikumi).
 2. Noteikumi nosaka:

2.1. izglītojamo (turpmāk-bērni), viņu vecāku (likumiskā pārstāvja) (turpmāk-vecāki) un citu personu rīcību Iestādē un tās organizētajos pasākumos;

2.3. bērnu un vecāku tiesības un pienākumus;

2.4. izglītības procesa organizāciju;

2.5. atbildību par noteikumu neievērošanu;

2.6. kārtību, kādā notiek bērnu atvešana uz iestādi un izņemšana no tās;

2.7. rīcību gadījumos, kad bērns neapmeklē pirmsskolu;

2.8. bērnu drošību iestādē;

2.9. kārtību , kādā iestādē uzturas nepiederošas personas;

2.10. kārtību, kādā notiek norēķini par ēdināšanu;

2.11. kārtību, kādā darbinieki un vecāki tiek iepazīstināti ar noteikumiem.

2.12. citus jautājumus saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1338 ”Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” noteiktajām prasībām.

 

 

 

 1. Bērnu un vecāku tiesības

 

 1. Bērniem ir tiesības:

3.1. apmeklēt Iestādi un apgūt valsts un pašvaldības apmaksātu vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar Iestādes nolikumu;

3.2. uzturēties  dzīvībai un veselībai drošos apstākļos Iestādē un tās organizētajos pasākumos, būt aizsargātiem no fiziskās, emocionālās  un psihiskās vardarbības un ekspluatācijas, no nodarbināšanas bīstamos vai bērna dzīvībai kaitīgos apstākļos;

3.3. saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;

3.4. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi, attīstīt spējas un intereses, ņemot vērā bērna individualitāti;

3.5. pārstāvēt iestādi dažāda mēroga pasākumos, konkursos un skatēs;

3.6. saņemt personiskās mantas aizsardzību Iestādē.

 1. Vecākiem ir tiesības:

4.1. līdzdarboties Iestādes darbā;

4.2. saņemt savlaicīgu informāciju par Iestādes darbību un jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un attīstību, ziņas par bērna veselības stāvokļa izmaiņām;

4.3. saņemt motivētu savu bērnu zināšanu un uzvedības novērtējumu, ieteikumus bērnu attīstības veicināšanā;

4.4. izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par Iestādes darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus Iestādes dzīves pilnveidošanai;

4.5. piedalīties grupas vecāku sapulcēs un kopsapulcēs;

4.6. sniegt palīdzību Iestādes un teritorijas labiekārtošanā, sava bērna grupas telpas remontā un uzturēšanā kārtībā;

4.7. piedalīties un atbalstīt Iestādes organizētos pasākumus.

 

 

III. Bērnu uzvedības noteikumi

 

 1. Bērnu pienākumi ir:

5.1. mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai, sagatavojoties pamatizglītības uzsākšanai;

5.2. ievērot šos noteikumus;

5.3. ievērot drošības noteikumus un instrukcijas;

5.4. neiziet no grupas telpām  un Iestādes teritorijas bez pieaugušo pavadības;

5.5. neienest iestādē viegli uzliesmojošas vielas, asus priekšmetus, pārtikas produktus;

5.6. ar cieņu izturēties pret saviem vienaudžiem, Iestādes darbiniekiem un citiem pieaugušajiem;

5.7. ievērot sabiedrībā pieņemtos uzvedības noteikumus gan izglītības iestādē, gan tās teritorijā, gan ārpus tās;

5.8. saudzīgi izturēties pret izglītības iestādes īpašumu un apkārtējo vidi;

5.9. izpildīt pedagogu prasības;

5.10. neveikt jebkādas darbības, kas var kaitēt pašam bērnam vai citiem bērniem, Iestādes darbiniekiem, apmeklētājiem, iestādes mantiskajām vērtībām un visādi citādi, kas neatbilst Izglītības likumā un citās tiesību normās noteiktajiem uzvedības priekšrakstiem;

5.11. emocionālās un fiziskās vardarbības vai citu draudu savai drošībai gadījumos nepiekrist draudu izraisītāja rīcībai, nekavējoties saukt palīgā pieaugušos: izglītības iestādes pedagogus vai jebkuru izglītības iestādes darbinieku, laicīgi lūgt palīdzību vecākiem.

 

 

 1. Vecāku pienākumi

 

 1. Vecāku pienākumi ir:

6.1. ievērot šos noteikumus;

6.2. iestājoties Iestādē, iesniegt iesniegumu par uzņemšanu, medicīnisko karti (forma 026/u), sniegt bērna dzimšanas apliecības datus;

6.3. sniegt precīzu kontaktinformāciju, informāciju par dzīvesvietu, par bērna individuālajām īpašībām, ēdināšanu, izmaiņām veselības stāvoklī u.tml. Izmaiņu gadījumā paziņot par to grupas skolotājai;

6.4. iepazīties ar informāciju, kas izvietota grupas vecāku informācijas stendā;

6.5. nodrošināt bērnu ar laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apaviem;

6.6. apmeklējot Iestādes pasākumus, kas notiek telpās, izmantot maiņas apavus, virsdrēbes atstāt ģērbtuvēs.

6.7.  nodrošināt, ka Iestādē un tās teritorijā fotografētais, filmētais materiāls vai kā citādi ievāktā informācija (attēli, video u.tml. ar citām personām) bez viņu piekrišanas netiks izpaus­ti, ievietoti interneta vietnēs vai kā citādi publiskoti trešajām personām;

6.8. ar cieņu un toleranci izturēties pret Iestādes darbiniekiem. Sekmēt to, lai bērnam veidojas pozitīva un pieklājīga attieksme pret apkārtējiem – bērniem un pieaugušajiem. Aizliegts Iestādē un tās teritorijā lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot bērnus  un Iestādes darbiniekus), huligāniski uzvesties;

6.9. saudzīgi izturēties pret Iestādes mantu un teritoriju, un mācīt to bērnam;

6.10. aizliegts Iestādē un tās teritorijā ienest un lietot un realizēt alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus;

6.11. nepieļaut savu mājdzīvnieku (piemēram, suņu, kaķu) atrašanos Iestādes teritorijā;

6.12 Nepieļaut vērtīgu priekšmetu un lietu, kas neattiecas uz mācību procesu, nešanu uz iestādi. Nenest uz iestādi mobilos telefonus un planšetdatorus .

6.13.Iesniegt iestādei izziņu par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei, ja bērns slimības dēļ nav apmeklējis iestādi ilgāk par trīs darba dienām. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu vecāki iesniedz Iestādei attaisnojošu zīmi par katru nokavēto dienu.

6.14. Nevest uz iestādi bērnus ar infekcijas slimību pazīmēm: caureju, vemšanu, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelti, acu gļotādas iekaisumu (konjungtivītu), paaugstinātu ķermeņa temperatūru (virs 37,5C), infekciozas izcelsmes izsutumiem (izsitumu kopā ar paaugstinātu temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana) (Ministru kabineta noteikumu Nr.890 13.punkts, stājies spēkā 2016. gada 1.janvārī).

6.15. izņemt bērnu no Iestādes ir tiesīgas tikai likumiski pilnvarotas personas , kuras sasniegušas 13 gadu vecumu. Pilnvarotās personas vecāki uzrāda iesniegumā skolas direktorei. Par šī noteikuma ievērošanu un izpildi atbild vecāki.

6.16.pirms iestādes apmeklēšanas vasaras periodā vecāki līdz 15. maijam raksta iesniegumu un apmaksā ēdināšanas maksu līdz tekošā mēneša 15. datumam.

 

 

 1. Izglītības procesa organizācija

 

 1. Iestādes darba laiks ir no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00
 2. Vecāki brīdina Iestādes darbiniekus par negaidītiem apstākļiem vai aizkavēšanos darba dienas sākumā vai beigās, zvanot pa tālruni 28354097, 63976500 vai grupu skolotājām.
 3. Lai iekļūtu iestādē tiek izmantota zvana poga pie Iestādes ieejas. Ienākot Iestādē un izejot no Iestādes, vecāki cieši aizver durvis. Vecāki, ieejot vai izejot no Iestādes teritorijas, aizver vārtus.
 4. Nodarbības (turpmāk – aktivitātes) grupās sākas plkst. 9.10. Lai nodrošinātu bērnu ēdināšanu un dalību aktivitātēs, bērni uz grupu tiek atvesti līdz plkst. 8.30.
 5. Bērni, kuri apmeklē obligāto piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācību, uz Iestādi tiek atvesti ne vēlāk kā plkst.8.45, ja bērns neēd brokastis.
 6. Piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem aktivitāšu  apmeklējums ir obligāts.
 7. Izglītības process Iestādē notiek saskaņā ar gada tematisko plānu un aktivitāšu sarakstu.
 8. Priekšpusdienas cēlienā grupās skolotāju vadībā tiek organizētas aktivitātes, pastaigas Iestādes teritorijā un ārpus teritorijas atbilstoši izstrādātajiem maršrutiem, un individuālais darbs ar bērniem.
 9. Mācību gada laikā tematiskajās aktivitātēs bērniem tiek sniegta informācija par ugunsdrošību, ceļu satiksmes drošību, rīcību ekstremālās situācijās, drošību uz ledus, drošību uz ūdens, personas higiēnu un citiem drošības jautājumiem.
 10. Vardarbības novēršanu izglītības iestādē detalizēti nosaka „Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa un ar tiem iepazīstina atbilstoši šo noteikumu 45.punktā noteiktajai kārtībai.
 11. Skolotāji bērnus iepazīstina ar drošības noteikumiem pirmās nodarbības laikā septembra un janvāra mēnesī. Par noteikumu pārrunāšanas faktu skolotāja veic ierakstu skolotāja dienasgrāmatā.
 12. Pasākumi, kurus organizē citas iestādes (teātra izrādes, koncerti, fotografēšanās, pulciņu nodarbības u.c.), notiek ārpus aktivitāšu laika.
 13. Pirms masu pasākumu apmeklējuma grupas skolotāja ar bērniem pārrunā kārtības noteikumus šādos pasākumos. Par pārrunu faktu skolotāja veic ierakstu skolotāja dienasgrāmatā.
 14. Pirms došanās ekskursijās, pastaigās ārpus iestādes, grupas skolotāja instruē bērnus par kārtības noteikumiem pasākumā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu grupas skolotāja veic ierakstu skolotāja dienasgrāmatā. Dodoties pastaigā ārpus iestādes, Iestāde nodrošina 2 pieaugušo klātbūtni uz katriem 20 bērniem.
 15. Iestādes organizētajos pasākumos piedalās tikai Iestādē uzņemtie bērni, Iestādes darbinieki, vecāki un ģimenes locekļi un Iestādes aicināti viesi.
 16. Vecāki tiek savlaicīgi informēti par organizētajiem pasākumiem. Pasākumi ar bērnu piedalīšanos tiek organizēti saskaņā ar drošības instrukcijām. Par bērnu drošību Iestādes organizētajos pasākumos atbild pasākuma organizators.
 17. Ekstremālās situācijās skolotāja sniedz pirmo medicīnisko palīdzību vai ja nepieciešams, evakuē bērnus, aukle izsludina trauksmi un vēršas pie vadītājas vai medmāsas pēc palīdzības. Pieaugušie rīkojas atbilstoši apstiprinātam plānam ārkārtas situācijā.
 18. Visi pasākumi bērniem kopā ar vecākiem tiek organizēti ne vēlāk kā līdz plkst. 19.
 19. Līdz plkst. 19.00 vecāki paziņo (telefoniski, rakstiski, mutiski, īsziņas veidā, e- klasē) grupas skolotājai par to, ka bērns ir saslimis vai arī neapmeklēs Iestādi citu attaisnojošu iemeslu dēļ (nākamajā dienā).
 20. Atvedot bērnu uz Iestādi, vecāki ieved viņu grupas telpās un paziņo grupas skolotājai par bērna ierašanos.
 21. Bērnu uz Iestādi atved veselu, tīru, kārtīgu, ar viņam nepieciešamo papildus apģērbu un higiēnas piederumiem. Virsdrēbes atstāj garderobē un nomaina ielas apavus.
 22. Grupas skolotājai  vecāki norāda personas, kurām ir tiesības izņemt bērnu no Iestādes, par ko skolotāja veic ierakstu grupas žurnālā. Vecāki savlaicīgi paziņo grupas skolotājai, ja bērnu no Iestādes izņems cita persona.
 23. Grupas skolotājai ir tiesības vakarā neatdot bērnu personām, par kurām nav brīdinājuši vecāki, kā arī jebkurai personai, kura pēc bērna ieradusies reibuma stāvoklī vai citos gadījumos, ja ir pamatotas aizdomas, ka tas var kaitēt bērna interesēm.
 24. Grupās telpās aizliegts ienest un lietot jebkura veida medikamentus. Ja bērnam Iestādē nepieciešams sniegt medicīnisko palīdzību, vēršas pie Iestādes medicīnas māsas.
 25. Gadījumos, kad bērnam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, Iestāde ziņo bērna vecākiem un ātrai medicīniskai palīdzībai.
 26. Maksājumi par bērna ēdināšanu veicami pēc kvīts saņemšanas ar pārskaitījumu bankā vai skaidrā naudā skolas kasē līdz katra mēneša 15. datumam par tekošo mēnesi.
 27. Maksa par bērna ēdināšanu tiek aprēķināta atbilstoši Vecumnieku novada domes sēdes protokolam Nr.17 no 28.12.17. 17. punktam – brokastis 0,55 EUR, pusdienas 1,00 EUR( finansē pašvaldība), launags 0.40 EUR dienā.
 28. Vecāki tiek atbrīvoti no maksas par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē, ja bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, tikai šādos gadījumos:

34.1. bērna slimības laikā, ko apliecina ārsta izziņa, vai, ja vecāki savlaicīgi brīdinājuši par iestādes neapmeklēšanu attaisnojošu iemeslu dēļ.

34.2. vecāku ikgadējā atvaļinājuma laikā, iesniedzot iesniegumu iestādes vadībai.

 1. Vecākiem tiek piešķirti atvieglojumi par bērna ēdināšanu atbilstoši pašvaldības noteikumiem.
 2. Pēc apmaksas veikšanas vecāki informē grupas skolotāju par maksājuma veikšanas datumu, uzrādot kvīti.
 3. Maksājuma izdevumus par bērna ēdināšanu vecāki saglabā visu laiku, kamēr bērns apmeklē Iestādi un vēl trīs mēnešus pēc izstāšanās.
 4. Bērnu klātbūtnē nav atļauts risināt strīdīgus gadījumus. Pret bērnu nedrīkst izturēties cietsirdīgi, nedrīkst fiziski sodīt un aizskart viņa cieņu un godu.

 

 

 1. Atbildība par noteikumu neievērošanu

 

 1. Noteikumu ievērošana vecākiem un Iestādes personālam ir obligāta.
 2. Noteikumu neievērošanas gadījumā atbildīgā persona:

40.1. var izteikt mutisku aizrādījumu;

40.2. var veikt individuālas pārrunas ar vecākiem;

40.3. var nosūtīt rakstisku brīdinājumu par bērna atskaitīšanu no Iestādes, izņemot  piecgadīgos un sešgadīgos bērnus, kuru apmācība ir obligāta;

40.4. būtisku vai atkārtotu pārkāpumu gadījumā Iestāde var ar rīkojumu atskaitīt bērnu no Iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 1. Gadījumos, kad vecāki pārkāpuši Noteikumus, grupas skolotāja vai cits Iestādes darbinieks iesniedz rakstisku ziņojumu Iestādes vadībai.
 2. Jautājumu izskata individuālās pārrunās:

42.1. grupas skolotāja ar vecākiem;

42.2. Iestādes vadība kopā ar grupas skolotāju un vecākiem;

42.3. Iestādes padomes sēdē.

 1. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto fizisko vai emocionālo vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem pret bērniem, Iestāde sazinās ar vecākiem un nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm. Bērna veselības aizsardzība un drošība ir primārais Iestādes uzdevums, kas tiek nodrošināts nekavējoties.
 2. Iestādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesības bez brīdinājuma atskaitīt bērnu no Iestādes, tostarp:

44.1. ja pēc vietas piešķiršanas Iestādē bērna vecāki viena mēneša laikā neierodas Iestādē ar bērnu un medicīniskajiem dokumentiem (vieta tiek piešķirta nākošajam rindā esošajam bērnam);

44.2. ja bērns vienu mēnesi bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē Iestādi (izņemot piecgadīgos un sešgadīgos bērnus, kuru apmācība ir obligāta);

44.3. ja bērna veselības stāvoklis saskaņā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādē.

 1.  Ja Vecāks noteiktajā termiņā nav samaksājis maksu par ēdināšanas pakalpojumiem, Iestāde rakstiski brīdina Vecāku, ka no nākamā mēneša 1. datuma bērnam pirmsskolas izglītības programmas apguve tiks nodrošināta 6 stundas dienā ( no plkst.9.00 –plkst.15.00) līdz parādsaistību nokārtošanai.

 

 

VII. Kārtība, kādā vecāki un bērni tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem

 

 1. Pirms bērna uzņemšanas Iestādē, grupas skolotāja vecākus iepazīstina ar noteikumiem, ko vecāki apliecina ar savu parakstu.
 2. Grupu skolotājas katru gadu septembrī organizētajās grupas sapulcēs atkārtoti iepazīstina vecākus ar noteikumiem, ko vecāki apliecina ar savu parakstu.
 3. Noteikumi tiek izvietoti un ar tiem var iepazīties informācijas stendā vecākiem.
 4. Informācijas stendā vecākiem ir izvietota informācija par Iestādes vadības pieņemšanas laikiem.
 5. Evakuācijas plāni ir izvietoti katrā Iestādes stāvā. Informācijas stendā ir izvietota instrukcija par rīcību ugunsgrēka gadījumā.
 6. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota pie tālruņa Iestādes vestibilā.
 7. Bērnus ar šiem noteikumiem iepazīstina grupas skolotāja katru gadu septembrī un atkārtoti attiecīgajās mācību tēmās.

 

 

VIII. Kārtība, kādā Iestādē uzturas nepiederošas personas

 

 1. Iestādei piederošas personas ir Iestādes darbinieki, bērni un bērnu vecāki.
 2. Iestādes darbību kontrolējošo institūciju amatpersonas ierodoties Iestādē uzrāda dienesta apliecību un informē Iestādes vadību par savas ierašanās mērķi.
 3. Personas, kuras ierodas Iestādē ar mērķi iesniegt iesniegumus, priekšlikumus vai sūdzības, vēršas pie Iestādes vadības pieņemšanas laikā, vai arī iepriekš vienojas par citu tikšanās laiku.