Misas vidusskolas darba prioritātes un uzdevumi

2019./20. mācību gadā.

Prioritāte Uzdevumi
Sagatavošanās pakāpenisku pārmaiņu īstenošanai mācību saturā un pieejā saskaņā ar pilnveido pamatizglītības standartu. 1. Iepazīties ar MK noteikumiem Nr.747 “Par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.

2. Ieviest sistēmisku pieeju izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanai, kā mācību procesa sastāvdaļai, lai veicinātu jēgpilnu mācīšanos un atgriezeniskās saites nodrošināšanu. Būtiski palielināt formatīvās vērtēšanas lomu mācību procesā, kuras ietvaros attīstīt izglītojamo pašvērtēšanas prasmes.

3.  Radīt apstākļus skolotāju savstarpējai sadarbībai stundu plānošanā, tematu saskaņošanā.

4. Piedalīties tiešraides vebināros par aktuālām tēmām saistībā ar pilnveidoto mācību saturu.

 

Mācīšanās stratēģiju pilnveidošana un pedagogu sadarbība, lai veicinātu izglītojamo spēju un talantu atklāšanu un attīstīšanu.

Iekļaujošās izglītības īstenošana skolā.

1. Izmantot piedāvātās aktivitātes projektos “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”,  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, “Skolas soma”.

2. Nodrošināt daudzpusīgu interešu izglītības pulciņu piedāvājumu.

3. Apmeklēt pedagogu profesionālās pilnveides kursus speciālajā pedagoģijā, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” piedāvātās profesionālās pilnveides mācības.

4. Atbalstīt pedagogu un izglītojamo sadarbību ar Vecumnieku un citu novadu skolām  mākslinieciskajā pašdarbībā, profesionālajā pilnveidē, Eko skolu kustībā un citās aktivitātēs.

5. Veicināt pedagogu sadarbību mācību  procesā, popularizēt labās prakses piemērus( darbošanās metodiskajās komisijās, mazajās mācīšanās grupās, dalīšanās pieredzē ar kolēģiem, atklāto stundu vadīšana).

6. Veikt diferencētu darbu mācību procesā, veidot izglītojamo individuālās izglītības programmas apguves plānus, lai veicinātu pozitīvu mācību sasniegumu dinamiku.

7. Radīt netradicionālu mācību vidi skolā un ārpus tās , piesaistot absolventus, skolēnu vecākus un citus sabiedrības pārstāvjus.

8. Nodrošināt piemērotu mācību vidi un atbalsta pasākumus, lai uzlabotu mācību sasniegumus matemātikā, vēsturē, latviešu valodā.

9. Pilnveidot izglītojamo lasītprasmi  visos mācību priekšmetos, balstoties uz mācību priekšmetu skolotāju savstarpējo sadarbību.

10. Mācību priekšmetu  skolotājiem veidot izglītojamo darbu  portfolio, to izmantot sadarbībā ar vecākiem.

11. Plānveidīgi un mērķtiecīgi organizēt mācību ekskursijas, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, sevis izzinošus pasākumus, lai veicinātu karjeras izglītību.

Izglītojamo atbildības veicināšana par iekļaušanos un aktīvu līdzdalību mācību procesā,  lai uzlabotu ikdienas mācību sasniegumus un pilnveidotu mācīšanās prasmes. 1.Virzīt skolēnu pašvadītu mācīšanos balstītu uz mācīšanās procesa pilnveidošanu un atgriezeniskās saites saņemšanu.

2. Veicināt izglītojamo pašiniciatīvu personīgo sasniegumu dinamikas izvērtēšanā, uzdevumu izvirzīšanai sasniegumu uzlabošanā.

3. Motivēt izglītojamos savlaicīgi un regulāri apmeklēt individuālās nodarbības un konsultācijas.

 

Izglītojamo valstiskās, nacionālās identitātes, pilsoniskuma un patriotisma izpratnes, atbildības veidošana. 1.Sekmēt izglītojamo līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanā un pilnveidē, kultūras mantojuma apguvē.

2. Kopt skolas, vietējās kopienas un novada tradīcijas. Iesaistīties Misas ciemata, Vecumnieku novada un valsts piedāvātajās aktivitātēs.

3. Aktivizēt skolēnu domes darbību, nodrošinot informācijas apmaiņu, līderības prasmju attīstīšanu un izglītojamo interešu pārstāvēšanu skolas darbā.

Skolas obligātās dokumentācijas sagatavošana sakarā ar skolas reorganizāciju. 1.Izstrādāt skolas nolikumu.

2. Izveidot skolas attīstības plānu.

3. Sagatavot skolas iekšējos normatīvos dokumentus, atbilstoši jaunajam skolas statusam.

 

Apspriests pedagoģiskās padomes sēdē 2019. gada 27. augustā.