Misas vidusskolas darba prioritātes un uzdevumi

2018./19. mācību gadā.

Prioritāte Uzdevumi
Izglītojamo spēju un talantu atklāšana un attīstīšana. 1.      Individuālais darbs , gatavojoties skolas,novada, starpnovadu, valsts mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem.

2.      Radošu aktivitāšu organizēšana, piedaloties projektā” Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

3.      Izglītojamo talantu atklāšana un attīstīšana ārpusstundu nodarbībās un interešu izglītības pulciņos.

Mācīšanas stratēģiju pilnveidošana un pedagogu sadarbība mācību procesā. 1.      Informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju pilnveidošana un to jēgpilna izmantošana mācību procesā.

2.      Pedagogu sadarbības veicināšana mācību satura apguves plānošanā caurviju tēmu ietvaros.

3.      Prezentāciju veidošanas un uzstāšanās prasmju attīstīšana izglītojamiem, izmantojot vienotus vērtēšanas kritērijus un snieguma līmeņu aprakstus.

4.      Prasību izvirzīšana un uzturēšana izglītojamo rakstu darbu kultūras uzlabošanai.

5.      Atbalsta personāla MK izveide, lai nodrošinātu kvalitatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un grūtībām.

6.      Pedagogu profesionālā pilnveide speciālajā izglītībā sadarbībā ar Jelgavas Iekļaujošās izglītības attīstības centru, Garkalnes pamatskolu, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolu- attīstības centru.

7.      Pedagogu un izglītojamo sadarbība ar citu skolu kolektīviem profesionālās pilnveides jomā, mākslinieciskās pašdarbības jomā, Eko skolu kustībā u.c.

8.      Aktivizēt Skolas padomes darbu un izglītojamo vecāku līdzdarbošanos skolas dzīvē.

Motivācijas un līdzatbildības veidošana par darba organizāciju un tā rezultātu, lai uzlabotu ikdienas mācību sasniegumus un pilnveidotu mācīšanās prasmes. 1.      Turpināt padziļināti strādāt pie kompleksas izglītojamo snieguma vērtēšanas, lai veicinātu skolēnu līdzdalību savas izaugsmes  izvērtēšanā un prasmju attīstīšanā ilgtermiņā.

2.      Izglītojamā personīgā portfolio veidošana un izmantošana sava darba izvērtēšanai un sadarbībai ar vecākiem.

3.      Plānots un atbilstoši mūsdienu prasībām īstenots mācību process matemātikā, vēsturē, latviešu valodā, lai paaugstinātu izglītojamo mācību sasniegumus.

4.      Mācību ekskursiju plānveidīga un mērķtiecīga organizēšana, lai veicinātu karjeras izglītību un nodrošinātu atgriezenisko saiti.

Atbalsts personības veidošanā –uz atbildīgas rīcības, Latvijas valsts  un  Eiropas pilsoniskās piederības apziņu vērsts jaunietis. 1.      Karjeras izglītības veicināšana mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās.

2.      Jauniešu iesaistīšana ārpusstundu aktivitātēs skolā, vietējās sabiedrības un valsts norisēs. Iesaistīšanās neformālās izglītības aktivitātēs.

3.      Aktivizēt skolēnu domes darbību, nodrošinot informācijas apmaiņu, līderības prasmju attīstīšanu un izglītojamo interešu pārstāvēšanu skolas darbā.

4.      Pilnveidot darbu pie izglītojamo uzvedības kultūras veidošanas mācību procesā, izglītības iestādes pasākumos.

5.      Izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, stiprināt piederības izjūtu un valstisko identitāti, sagaidot Latvijas valsts 100-gadi un skolas jubileju.

Apspriests pedagoģiskās padomes sēdē 2018. gada 30. augustā.